Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Szkolenia dla kadry medycznej w Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839
Szkolenia dla kadry medycznej

Kursy dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych

Centrum Szkoleń Medycznych jest ośrodkiem prowadzącym szkolenia certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Instruktorzy z uprawnieniami tych towarzystw od ponad 5 lat zajmują się szkoleniami w zakresie udzielania pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia, urazach oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych, prowadzonymi dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych oraz osób niezwiązanych zawodowo z medycyną.

Centrum Szkoleń Medycznych dysponuje sprzętem koniecznym do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, szkoleniowymi defibrylatorami automatycznymi (Zoll AED Plus Trainer), sprzętem ratowniczym stosowanym w urazach (tzw. długie i krótkie deski do unieruchamiania kręgosłupa, kołnierze ortopedyczne, szyny unieruchamiające do złamań kończyn), zestawy R-0, R-1 i in.

 

Ogłoszenie o naborze na kurs: "Stany zagrożenia życia u osób dorosłych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w gabinecie lekarskim." Kurs odbędzie się w dwóch kolejnych terminach:

 • 09.05.2019      - zapisy od 22.04.2019r.

ZGŁOSZENIA PRZED TERMINEM ZAPISÓW NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ ! Każde przyjęcie na kurs zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Kurs odbywa się w  godzinach 8.15- 15.00. Miejsce: Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi, przy ul. Łąkowej 7A, lok. nr 005 ( parter, wejście bezpośrednio z parkingu) Koszt uczestnictwa - 30 PLN - płatne gotówką w dniu kursu ( dla usprawnienia działania proszę o przygotowanie odliczonej kwoty). Za udział w kursie lekarz otrzymuje 8 punktów edukacyjnych.

Plik zgłoszenia do pobrania! (http://www.csmed.pl/pliki/karta_OIL_2016.pdf )

Przyjęcie zgłoszenia tylko droga mailową: w pierwszej kolejności należy pobrać zgłoszenie (http://www.csmed.pl/pliki/karta_OIL_2016.pdf)  ze strony www.csmed.pl , a następnie przesłać na adres e-mail poczta@csmed.pl Po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej otrzymacie Państwo odpowiedź z potwierdzeniem dostania się na kurs. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny 42 657 04 34.

ALS – Advanced Life Support

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Kurs Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne u osób dorosłych jest przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Zgodnie z wymogami PRC i ERC, uczestnicy szkolenia minimum miesiąc przed terminem szkolenia otrzymują podręcznik z zakresu ALS oraz test wstępny (tzw. PRE-TEST). Ćwiczenia prowadzone są w grupach 6-osobowych – na grupę przypada dwóch instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Pozytywne zaliczenie ćwiczeń oraz dwuczęściowego egzaminu końcowego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Niezaliczenie jednego z egzaminów (praktycznego lub teoretycznego) daje możliwość jego poprawy w ciągu 3 miesięcy podczas dowolnie wybranego szkolenia ALS na terenie Polski oraz uzyskania certyfikatu. W przypadku niezaliczenia zajęć lub egzaminów, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Cele szkolenia:

 • standaryzacja resuscytacji u osób dorosłych,
 • wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych w szpitalach oraz zespołów ratownictwa medycznego;
 • przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia;
 • rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających zatrzymaniu krążenia;
 • rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia, elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych;
 • podniesienie stanu wiedzy na temat stanów zagrożenia życia u osób dorosłych, osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności postępowania z chorym w stanie zagrożenia życia, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej według aktualnych wytycznych, obowiązujących na całym świecie;
 • wytworzenie i wzmocnienie cech i umiejętności kierowania personelem medycznym podczas resuscytacji.

Ocena:

Kursanci są poddawani ocenie ciągłej podczas symulowanych scenariuszy.

Podlegają jej ich umiejętności w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia. Ostatniego dnia kursu przeprowadzony jest egzamin praktyczny oraz test wyboru, tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważnego na okres 5 lat.

Kurs certyfikowany przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji

Natychmiastowe zabiegi ratujące życie

Cele kursu:

 • ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia;
 • szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji ―zarówno manualnej, jak i przy wykorzystaniu AED;
 • szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego;
 • szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego;

Adresaci kursu:

Kurs jest kierowany do personelu medycznego (stomatolodzy, pielęgniarki, ratownicy medyczni, technicy dentystyczni, technicy RTG, sanitariusze), którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie, jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.

 

Program:

Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu (co najmniej dwa tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.

Kurs prowadzony jest w formie jednodniowej. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki czterech kroków. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden lub dwóch instruktorów. Maksymalna liczba uczestników na kursie to trzydzieści osób (pięć grup po sześć osób). Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

 

Ocena:

Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji. Okres ważności certyfikatu – to jeden rok.

W zależności od rodzaju grupy zawodowej, istnieje możliwość modyfikacji programu szkolenia (np. dla lekarzy stomatologów – zalecane są zajęcia z zakresu anafilaksji).

Kurs certyfikowany przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - obsługa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

Cele kursu:

 

 • szkolenie ratowników przedmedycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

 

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego.

 

Program kursu

Przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej tydzień przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.

 

Kurs trwa dwa dni. Możliwe jest również jednodniowe szkolenie - wyłącznie BLS-AED bez kursu instruktorskiego. Pierwszy dzień, podzielony na dwie części, poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS - rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna (4 godziny zajęć) oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS (4 godziny zajęć).

Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora. Dzień drugi to Kurs Instruktorski. Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „Instructor Trainer”. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami. Ilość osób na kursie to maksymalnie 30 osób (5 grup po 6 osób).

 

Ocena:

Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny 2 lata. Po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny.

 

Kurs doskonalący dla ratowników

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego

Regulamin kursu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 1997r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi organizuje Kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego. Kurs został zatwierdzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).

Kurs ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do wykonywania zadań ratownika.

Jednorazowo w szkoleniu może wziąć udział maksimum 30 osób.

Pełny kurs trwa 45 godzin (15 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych), zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym (3 godziny). Całość szkolenia podzielona jest na trzy dwudniowe sesje.

Pozytywne zaliczenie obu części egzaminu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego przyznanie 120 punktów edukacyjnych.

Przystąpienie do egzaminu jest uwarunkowane obecnością uczestnika na wszystkich zajęciach w trakcie trwania kursu.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa, dostępne na stronie www.csmed.pl, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście najpóźniej 15 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszej sesji kursu (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Szczegółowe warunki uczestnictwa opisane są w Regulaminie kursu.

Koszt pełnego kursu wraz z egzaminem: 680 zł.

Ilość miejsc na kursach ograniczona.

 

 

Program seminarium

Farmakoterapia stanów nagłych

8 pkt. edukacyjnych

 

Procedury inwazyjne w ratownictwie medycznym

8 pkt. edukacyjnych

 

EKG w ratownictwie medycznym - cz. I

8 pkt. edukacyjnych

 

EKG w ratownictwie medycznym - cz. II

8 pkt. edukacyjnych

 

Sytuacje szczególne w resuscytacji

6 pkt. edukacyjnych

 

Ilość miejsc na kursach ograniczona.

 

Termin zgłoszeń i wpłat (po wcześniejszym przesłaniu karty zgłoszenia na kurs) upływa 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej

Intensywny trzydniowy kurs postępowania w urazach w opiece przedszpitalnej dla pracowników służb ratowniczych.

 

Tematyka kursu:

 • zabezpieczanie miejsca zdarzenia,
 • urazy czaszkowo-mózgowe i kręgosłupa,
 • urazy klatki piersiowej, brzucha i kończyn,
 • postępowanie z chorym we wstrząsie,
 • postępowanie w oparzeniach,
 • specyfika urazów u dzieci, kobiet ciężarnych i osób starszych,
 • postępowanie z chorym znajdującym się pod wpływem alkoholu i narkotyków,
 • zatrzymanie krążenia w urazach.

 

Przed kursem uczestnicy otrzymują materiały.

Kurs jest zakończony egzaminem testowym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ITLS lub zaświadczenie o uczestnictwie.

Kurs jest współorganizowany z Instytutem Ratownictwa Medycznego w Krakowie i certyfikowany przez International Trauma Life Support.